Державне агентство
автомобільних доріг України

» Діяльність » технічна рада » Положення про Технічну раду Державного агентства автомобільних доріг України

Положення про Технічну раду Державного агентства автомобільних доріг України

                                                                           Додаток 1 до наказу Державного

                                                                           агентста автомобільних доріг України

                                                                           від 01.03.2017 р.  № 54

 

Положення

про Технічну раду Державного агентства автомобільних доріг  України

 

                     1. Загальні положення

                     1.1. Технічна рада Державного агентства автомобільних доріг України (далі - ТР) є постійно діючим дорадчим органом, який утворюється з метою розгляду проектних та технічних пропозицій щодо визначення основних напрямів у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері проектування, будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, мостових споруд на них та інших об’єктів дорожнього господарства, обговорення найважливіших програм та проблем, а також рекомендацій щодо використання та впровадження новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки у сфері інженерно-транспортної інфраструктури.

                     1.2. У своїй діяльності ТР керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про Державне агентство автомобільних доріг України,  наказами Міністерства інфраструктури України, Державного агентства автомобільних доріг  України, а також цим Положенням.

                     1.3. ТР проводить свою роботу на основі колегіальності у формі колективного обговорення, обміну думками та пропозиціями.

                     1.4. Рішення ТР виробляється її членами колективно з урахуванням останніх досягнень науки і техніки та використанням знань і досвіду провідних спеціалістів, науковців, які запрошуються на засідання ТР або залучаються до її роботи як експерти.

 

                       2. Основні завдання ТР

                       2.1. Розгляд та схвалення:

                       2.1.1. Технічних рішень при проектуванні, новому будівництві, реконструкції, ремонтах та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг загального користування, мостових споруд, транспортних розв’язок та інших об’єктів дорожнього господарства, у тому числі  в частині дотримання вимог норм безпеки дорожнього руху, санітарно-екологічних нормативів та доступності для маломобільних груп населення;

                       2.1.2. Рішень щодо впровадження прогресивних проектних рішень, нових матеріалів та сучасних технологій у дорожньому господарстві;

                       2.1.3. Завдань на розроблення проектної документації з нового будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування та інших об’єктів дорожнього господарства;

                       2.1.4. Проектних рішень та технології виконання робіт у складних інженерно-геологічних умовах, інших специфічних умов будівництва, а також при ліквідації наслідків аварій та надзвичайних ситуацій; 

                       2.1.5. Техніко-економічних показників проектів будівництва, які затверджуються Кабінетом Міністрів України;

                       2.1.6. До погодження в установленому порядку проектів експериментального будівництва;

                       2.1.7. До погодження в установленому порядку відхилень від будівельних норм у проектній документації на об’єкти автомобільних доріг загального користування та інших об’єктів дорожнього господарства.

                       2.2. Рекомендації щодо раціонального використання коштів, спрямованих на нове будівництво, реконструкцію, ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування, мостових споруд, транспортних розв’язок та інших об’єктів дорожнього господарства.

 

                       3. Склад та структура ТР

                       3.1. ТР складається з Голови ТР, його заступника, секретаріату ТР, членів ТР за напрямами діяльності Державного агентства автомобільних доріг  України  (далі – Укравтодор).

                       3.2. Голова ТР та заступник Голови ТР  призначається Головою  Укравтодору. Чисельність і персональний склад ТР затверджується наказом Укравтодору. Кількість членів ТР не повинна перевищувати 20 осіб.

                      3.3. До складу членів ТР залучаються висококвалiфiкованi фахiвцi структурних підрозділів Укpавтодоpу та установ, оpганiзацiй i пiдпpиємств, що належать до сфери управління Укравтодору, визнані фахівцi галузевої науки, представники від інших центральних органів виконавчої влади та громадських організацій (за згодою).

                      3.4. Кількість представників апарату Укравтодору у складі ТР не повинна перевищувати половину від загальної чисельності ТР.

                      3.5. До складу секретаріату ТР входять: секретар ТР, представник структурного підрозділу Укравтодору, до функцій якого належать питання діяльності ТР. 

 

                      4. Організація роботи ТР

                     4.1. Основною формою роботи ТР є засідання, які проводяться у разі виробничої необхідності.

                     4.2. Порядок денний, час і місце проведення ТР затверджується              Головою ТР.

                     4.3. Про порядок денний засідання ТР і дату його проведення члени ТР повідомляються телефонограмою, факсограмою або електронною поштою заздалегідь, не пізніше ніж за 3 дні до проведення засідання.

                     4.4. Члени ТР особисто беруть участь у засіданнях ТР.

                     4.5. Члени ТР беруть участь у її роботі на громадських засадах.

                     4.6. Реєстрація присутніх на засіданні ТР здійснюється секретаріатом ТР і оформлюється списком присутніх, який включається до протоколу.

                     4.7. План роботи ТР формується згідно з пропозиціями структурних підрозділів Укравтодору, Служб автомобільних доріг в областях, пiдвiдомчих установ, оpганiзацiй i пiдпpиємств та погоджується з Головою ТР.

                    4.8. Рішення ТР з питань, що розглядаються на засіданнях ТР, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів ТР.

                    4.9. Член ТР, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

                    4.10. Рішення ТР та протоколи засідань підписуються Головою ТР або заступником Голови ТР, який проводив засідання, та секретарем ТР, реєструються і зберігаються у самостійному структурному підрозділі Укравтодору, до функцій якого належать питання діяльності ТР. У разі відсутності секретаря - рішення ТР та протоколи засідань підписується представником структурного підрозділу Укравтодору, до функцій якого належать питання діяльності ТР.

                    4.11. Реєстрація протоколів засідань ТР ведеться секретаріатом. Протоколи нумеруються арабськими цифрами в хронологічному порядку у межах календарного року.

                    4.12. Копії рішення ТР направляються Службам автомобільних доріг в областях, підприємствам, організаціям та особам, за їх зверненням.

                    4.13. Рішення ТР мають рекомендаційний характер.

                    4.14. У разі необхідності для виконання рішень, прийнятих ТР, видається наказ Укравтодору. Проект наказу щодо виконання рішення ТР у 10-денний строк готується самостійним структурним підрозділом Укравтодору, до компетенції якого відноситься порушене у рішенні питання.

                    4.15. Головою ТР або заступником Голови ТР у період між засіданнями ТР можуть розглядатися питання у робочому порядку, які включаються до порядку денного і протоколу наступного засідання ТР.

                    4.16. Протоколи та рішення ТР розміщуються на офіційному веб-сайті Державного агентства автомобільних доріг України протягом 5 робочих днів з дня       проведення засідання ТР.

                    5. Підготовка матеріалів на засідання ТР

                    5.1. Пpоекти всiх матеpiалiв з питань, якi виносяться на засідання ТР, готуються тими стpуктуpними  пiдpоздiлами Укравтодору, якi їх пpопонують.

                    5.2. Проекти матеріалів на електронних носіях подаються секретарю ТР або структурному підрозділу Укравтодору, до функцій якого належать питання діяльності ТР, за п’ять днів до проведення ТР.

                    5.3.  За пропозиціями, наданими від стpуктуpних  пiдpоздiлів Укравтодору, секретарем ТР  формується порядок денний засідання ТР, який надається Голові ТР на узгодження.

                    5.4.  Узгоджений порядок денний, час і місце засідання  ТР з усіма необхідними матеріалами, секретар ТР  надсилає членам ТР електронною поштою.

 

                    6. Забезпечення діяльності ТР

                    6.1. Організаційне забезпечення роботи ТР здійснюється самостійним структурним підрозділом Укравтодору, до функцій якого належать питання діяльності ТР.

                    6.2 Матеріально-технічне забезпечення роботи ТР, а також забезпечення режимних заходів діяльності ТР здійснюється відповідними стpуктуpними  пiдpоздiлами Укравтодору.

 

                    7. Права і обов’язки членів  ТР

                    7.1. Члени ТР зобов’язані брати активну участь у роботі ТР.

                    7.2 Члени ТР мають право:

                    7.2.1 Ознайомлюватись з матеріалами, які подані на засідання ТР (доповідями, тезами, довідками, проектами рішень та рекомендацій тощо);

                    7.2.2. Вимагати від керівників самостійних структурних підрозділів Укравтодору, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Укравтодору, додаткову інформацію до матеріалів, які подані на засідання Ради;

                   7.2.3 Здійснювати контроль за виконанням рішень ТР.

 

                   8. Скасування рішень ТР

                   8.1. ТР має право скасовувати або вносити зміни у рішення ТР у разі виявлення нових обставин, що впливають на його зміст.

                   8.2. Пропозиції щодо скасування рішення або внесення змін ТР готує та подає на розгляд ТР структурний підрозділ Укравтодору, який готував проект рішення ТР, що пропонується до скасування або внесення змін.

 

 

                         Директор Департаменту розвитку                                                                                                                С.Ю. Цепелєв

                         мережі доріг