УКРАВТОДОР

Державне агентство автомобільних доріг України

» Громадськості » громадська рада » Положення Про Громадську раду при Державному агентстві автомобільних доріг України

Положення Про Громадську раду при Державному агентстві автомобільних доріг України

 

СХВАЛЕНО

 

Рішенням Громадської ради при Державному агентстві автомобільних доріг України

 

Протокол  № _3/2016_

 

Від «09»__вересня_ 2016 року

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

Про Громадську раду при Державному агентстві автомобільних доріг України

 

1.        Загальні положення.

 

1.1. Громадська рада при Державному агентстві автомобільних доріг України (далі – Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Державного агентства автомобільних доріг України (далі – Укравтодор), підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору, налагодження ефективної взаємодії Укравтодору та його підприємств, установ та організацій з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері дорожнього господарства в Україні. 

1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, в частині формування та реалізації політики у сфері дорожнього господарства, а також цим Положенням та Регламентом Громадської ради.

1.3. Положення про громадську раду погоджується з Укравтодором та схвалюється на засіданні Громадської ради.

1.4. Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням та іншими реквізитами (адреса, електронна адреса, телефон/факс).

1.5. Діяльність громадської ради при Укравтодорі ґрунтується на принципах відкритості, гласності, добровільності, рівності.

1.6. Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Укравтодором. 

 

2. Основні завдання Громадської ради.

 

2.1 Створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами у сфері дорожнього господарства. 

2.2 Здійснення громадського контролю за діяльністю Укравтодору.

2.3 Сприяння врахуванню Укравтодором громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері дорожнього господарства України.

 

3. Основні функції Громадської ради.

 

3.1. Готує та подає Укравтодору пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю.

3.2. Подає Укравтодору обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у дорожньому господарстві України, удосконалення роботи Укравтодору.

3.3. Проводить відповідно до законодавства України громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, що готуються Укравтодором.

3.4. Здійснює громадський контроль за врахуванням Укравтодором пропозицій та зауважень громадськості, а також дотримання ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.

3.5. Інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання в рубриці «Громадська рада» на офіційному веб-сайті Укравтодору.

3.6. Збирає, узагальнює та подає Укравтодору інформацію щодо пропозицій громадських організацій відносно вирішення питань, які мають важливе суспільне значення.

3.7. Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань.

3.8. Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

 

4. Права  Громадської ради.

 

Громадська рада має право:

4.1. Утворювати постійні та тимчасові робочі органи.

4.2. Залучати до роботи  Громадської ради працівників Укравтодору, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою керівників), а також окремих фахівців.

4.3. Організовувати і проводити семінари, конференції, засідання круглого столу та інші заходи щодо актуальних питань галузі.

4.4. Отримувати в установленому порядку від Укравтодору будь-яку інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради та її робочих органів.

4.5. Отримувати від Укравтодору проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення засідань Громадської ради, роботи секретаріату.

4.6. Вносити та надавати пропозиції з удосконалення законодавства та діяльності Укравтодору. 

4.7. Доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщено Укравтодор, для проведення засідань Громадської ради, утворених нею постійних та тимчасових робочих органів. 

4.8. Делегувати членів Громадської ради до консультативних, дорадчих та допоміжних органів, що утворюються при Укравтодорі.

 

5. Формування Громадської ради.

 

5.1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства).

5.2. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

5.3. Кількісний склад Громадської ради визначається рішенням учасників установчих зборів.

5.4. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

5.5. Членство в Громадській раді є індивідуальним.

5.6. Строк повноважень складу Громадської ради – 2 роки.

5.7. Після закінчення строку повноважень Громадської ради формується її новий склад.

Для формування складу Громадської ради Укравтодор не пізніше ніж за 30 робочих днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю інститутів громадянського суспільства (далі – ініціативна група). 

Якщо при Укравтодорі вже утворена Громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється Укравтодором, не пізніше ніж за 30 календарних днів до закінчення її повноважень.

У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи орган затверджує з урахуванням пропозицій Громадської ради.

До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої Громадської ради (якщо їх повноваження не були припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі Громадської ради, представники Укравтодору.

Персональний склад ініціативної групи Укравтодор має оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

5.8. Не пізніше ніж за 25 календарних днів до проведення установчих зборів Укравтодор в обов’язковому порядку оприлюднює на офіційному веб-сайті підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви  додаються:

-              рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який є одночасно кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

-              біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

-              копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємства та організації та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

-              інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

-              інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у сфері дорожньої галузі та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, – за період діяльності);

-              відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Заяви для участі в установчих зборах приймаються протягом 20 календарних днів з моменту опублікування повідомлення.

5.9. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови ініціативної групи про її діяльність, заслуховується інформація від голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Громадської ради про її діяльність, якщо така рада вже була раніше утворена, а також обирається новий склад Громадської ради.

5.10. За підсумками установчих зборів їх секретар оформляє протокол, який підписує разом з головуючим та у тижневий термін від дня установчих зборів передає керівнику Укравтодору для затвердження складу новообраної Громадської ради.

5.11. Протокол установчих зборів з відомостями про новообрану Громадську раду Укравтодор протягом тижня оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті. 

5.12. На підставі протоколу установчих зборів Укравтодор у найкоротший термін затверджує склад Громадської ради. 

5.13. Відповідальний за взаємодію з Громадською радою в Укравтодорі – головний спеціаліст по взаємодії із засобами масової інформації та зв’язкам з громадськістю.

5.14. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

- систематичної відсутності члена Громадської ради  на її засіданнях без поважних причин (більше ніж 2 рази);

- повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

- скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

- подання членом Громадської ради відповідної заяви.

5.15.  Припинення членства наступає автоматично та не потребує прийняття окремого рішення Ради у наступних випадках: 

-  припинення громадянства України; 

- визнання особи недієздатною у встановленому законом порядку;

- неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

-  смерть особи. 

5.16.  У разі припинення членства у Громадській раді будь-якого з її членів кворум ради розраховується від кількості членів, що залишилися.

5.17. Громадську ради очолює голова, який обирається з числа членів Громадської ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова Громадської ради має двох заступників (один з яких є першим заступником голови), які обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

5.18. Головою Громадської ради не може бути обрано посадову особу або службову особу Укравтодору.

5.19. Повноваження Голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради у разі припинення його членства у Раді, а також виникнення підстав, передбачених цим положенням;

5.20. Питання про дострокове переобрання Голови Громадської ради може бути винесено на розгляд засідання Громадської ради за ініціативою третини її членів. У цьому разі Голова Громадської ради може бути переобраним, якщо за це рішення проголосувало не менше двох третин членів громадської ради, які присутні на її засіданні. 

5.21. Функції секретаря Громадської ради за її рішенням, погодженим з Укравтодором, може виконувати працівник Укравтодору, на якого покладено організаційне забезпечення роботи Громадської ради. 

 

6. Повноваження Голови Громадської ради:

 

Голова Громадської ради:

6.1. організовує діяльність Громадської ради;

6.2. скликає та організовує підготовку засідань;

6.3. підписує документи від імені Громадської ради;

6.4. представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

6.5. може брати участь у засіданні колегій Укравтодору;

6.6. у разі відсутності Голови з поважних причин – його повноваження виконує перший заступник.

 

7. Повноваження членів Громадської ради.

 

Члени Громадської ради при Укравтодорі мають право:

7.1. брати участь в обговоренні питань діяльності Громадської ради;

7.2. обирати та бути обраним до будь-якого робочого органу, що утворюється при Громадській раді;

7.3. Члени Громадської ради зобов’язані брати участь у засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членами яких вони є.

 

8. Організація роботи Громадської ради.

 

8.1. Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до затвердженого нею Регламенту та планів роботи.

8.2. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися Головою або за ініціативою не менше ніж однієї третини загального складу її членів. 

8.3. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на них присутні більше половини його членів, тобто 2/3 від загальної кількості.

8.4. Засідання Громадської ради проводяться відкрито, в них можуть брати участь (з правом дорадчого голосу):

8.4.1. Уповноважені представники Укравтодору;

8.4.2. Представники підприємств та організацій, чиї звернення розглядаються на засіданні Громадської ради;

8.4.3. Фахівці підприємств та організацій, запрошені в якості експертів з окремих питань, що розглядаються Громадською радою;

8.4.4. Представники підприємств та організацій, засобів масової інформації тощо, які зареєструвалися у встановленому порядку в секретаріаті громадської ради для участі у конкретному засіданні.

8.5. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

8.6. Інформація про діяльність Громадської ради (плани роботи, керівний склад, прийняті рішення, щорічні звіти про роботу) розміщуються в рубриці «Громадська рада» на офіційному веб-сайті Укравтодору.

8.7. У разі створення громадською радою постійних робочих органів, порядок її роботи та компетенція визначаються Громадською радою. 

8.8. Укравтодор створює належні умови для роботи Громадської ради та проведення її засідань, надає підтримку членам Громадської ради щодо отримання необхідних матеріалів з питань діяльності Громадської ради, забезпечує Громадську раду   приміщенням, засобами зв’язку.