УКРАВТОДОР

Державне агентство автомобільних доріг України

» Громадськості » громадська рада » Регламент Громадської Ради при Державному агентстві автомобільних доріг України

Регламент Громадської Ради при Державному агентстві автомобільних доріг України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Громадської Ради 

Від 09.09.2016  № 3/2016

Зі змінами від 19.04.2017 Рішенням Громадської Ради №2/2017 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Громадської Ради при Державному агентстві 

автомобільних доріг України

 

I.                            Загальні положення

 

1. Регламент Громадської Ради при Державному агентстві автомобільних доріг України (далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності Громадської Ради при Державному агентстві автомобільних доріг України (далі  - Громадська Рада).

2. Робота Громадської Ради є відкритою і прозорою.

Громадська Рада інформує Державне агентства автомобільних доріг України та громадськість про свою діяльність.

Висвітлення діяльності Громадської Ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Громадську Раду та цим Регламентом.

3. Громадську Раду очолює голова, який обирається відповідно до порядку та в спосіб, передбачені Положенням про Громадську Раду та цим Регламентом.

Голова Громадської Ради має 2 заступників, які обираються  відповідно до порядку та в спосіб, передбачені Положенням про Громадську Раду та цим Регламентом.

4. Розподіл функціональних повноважень між заступниками голови Громадської Ради (далі – заступники Голови) здійснюється Головою Громадської Ради (або як варіант: за рішенням Громадської Ради).

 

II.                       Планування роботи

 

1. Робота Громадської Ради ведеться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які затверджуються Громадською Радою.

2. Формування планів роботи Громадської Ради здійснюється Головою Громадської Ради (або за його дорученням одним з його заступників) спільно з секретарем Громадської Ради на основі пропозицій постійних комісій Громадської Ради (у разі їх створення).

3. Річний план роботи Громадської Ради затверджується Громадською Радою на своєму засіданні.

4. Квартальний план роботи Громадської Ради затверджується Головою Громадської Ради на основі положень річного плану Громадської Ради. 

5. Планування роботи Громадської Ради з проведення експертизи діяльності Державного агентства автомобільних доріг України, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі в проведенні Державним агентством автомобільних доріг України консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України. 

6. Плани роботи Громадської Ради передбачають такі види заходів:

- Чергові засідання Громадської Ради;

- Засідання постійних і тимчасових комісій (у разі їх створення);

- Проведення громадської експертизи діяльності Державного агентства автомобільних доріг України;

- Проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів;

- Організація заходів у межах проведення Державним агентством автомобільних доріг України консультацій з громадськістю;

- Забезпечення інформування Державного агентства автомобільних доріг України, громадськості про діяльність Громадської Ради;

- Інші заходи в межах повноважень Громадської Ради.

7. План роботи Громадської Ради на наступний рік ухвалюється не пізніше ніж за тиждень до закінчення поточного року.

Квартальний план роботи Громадської Ради затверджується за тиждень до закінчення поточного кварталу. 

8. Члени Громадської Ради та постійні комісії Громадської Ради (у разі їх створення) подають Голові Громадської Ради свої пропозиції для включення до плану роботи Громадської Ради на рік та плану роботи на квартал за три тижні до закінчення відповідно до поточного кварталу. 

9.  Річні та квартальні плани роботи Громадської Ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті Державного агентства автомобільних доріг України та надсилаються секретарем Громадської Ради електронною поштою кожному членові Громадської Ради. 

 

III.                  Порядок підготовки та проведення засідань Громадської Ради

 

1. Основною формою роботи Громадської Ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

2. Чергові засідання Громадської Ради скликаються Головою Громадської Ради, а у разі його відсутності – виконуючим обов’язки Голови Громадської Ради. Голова Громадської Ради узгоджує з уповноваженим представником Державного агентства автомобільних доріг України дату, час і місце проведення засідання Громадської Ради, формує проект порядку денного.

3. Секретар Громадської Ради інформує членів Громадської Ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятий спосіб не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення засідання. 

Повідомлення про проведення засідання Громадської Ради розміщується на офіційному веб-сайті Державного агентства автомобільних доріг України. 

4.  Позачергові засідання Громадської Ради із зазначенням порядку денного скликаються Головою Громадської Ради на вимогу не менш ніж однієї третини загального складу членів Громадської Ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання Громадської Ради, підписані їх ініціаторами, разом з проектом порядку денного такого засідання надсилаються Голові Громадської Ради.

Позачергове засідання Громадської Ради скликається (проводиться) не пізніше ніж у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється Головою Громадської Ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання ухвалюється Головою Громадської Ради не пізніше ніж за сім календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб-сайті Державного агентства автомобільних доріг України. 

5. Засідання Громадської Ради проводяться відкрито. 

На запрошення Голови Громадської Ради в засіданнях Громадської Ради можуть брати участь інші особи, які не є членами Громадської Ради. 

Уповноважений представник Державного агентства автомобільних доріг України бере участь у всіх засіданнях Громадської Ради без спеціального запрошення. 

6.  Засідання Громадської Ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини його членів, тобто 2/3 від загальної кількості.

Перед початком засідання Громадської Ради секретар проводить письмову реєстрацію учасників. 

7.  На початку засідання Громадської Ради затверджується порядок денний, що формується відповідно до плану роботи громадської Ради та на основі пропозицій від членів Громадської Ради, постійних чи тимчасових комісій Громадської Ради (в разі їх створення) та пропонується Головою громадської Ради.

8. Проекти рішень Громадської Ради готуються членами Громадської Ради та/або постійними чи тимчасовими комісіями Громадської Ради та подаються Голові Громадської Ради не пізніше ніж за сім днів до початку засідання Громадської Ради. 

9. Усі проекти рішень, що надійшли до Голови Громадської Ради, мають бути доведені до відома кожного члена Громадської Ради шляхом розсилання електронною поштою не пізніше ніж за три дні до початку засідання громадської Ради. 

10. З кожного з розглянутих питань порядку денного засідання Громадська Рада  має ухвалили рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності: 

а) ухвалення проекту рішення за основу;

б) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання Громадської ради до проекту ухваленого за основу; 

в) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій. 

Для включення до порядку денного питання необхідно подати письмово пояснювальну записку та проект рішення.

11. Головує на засідання Громадської Ради Голова Громадської Ради або за його дорученням один з його заступників. 

12.   За звичайних обставин тривалість засідання Громадської Ради становить дві години без перерви. 

Перерва в засідання Громадської Ради може бути оголошена на підставі окремого рішення Громадської Ради або за ініціативи головуючого на засіданні. 

За рішенням Громадської Ради тривалість засідання Громадської Ради може бути подовжена не більше ніж на одну годину. 

13. Перше засідання Громадської Ради після проведення Установчих зборів із формування нового складу Громадської Ради проводиться з урахуванням таких вимог:

13.1. На першому засіданні Громадської Ради Головує голова лічильної комісії до того часу, поки не буде обрано Голову Громадської Ради нового складу. 

13.2. Перше засідання Громадської Ради після проведення установчих зборів з формування нового складу Громадської Ради скликається (проводиться) головою лічильної комісії не пізніше ніж у десятиденний термін з дня оголошення результатів виборів до Громадської Ради.

14.   Рішення Громадської Ради ухвалюється відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. 

15. Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні, якщо перед початком голосування не прийнято іншого рішення Громадської Ради.

16. В окремих випадках Громадська Рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.

17. У разі проведення таємного голосування на засіданні Громадської Ради обирається лічильна комісія.

18. Рішення громадської Ради підписується Головою громадської Ради та її секретарем.

19.   Під час проведення засідання Громадської Ради секретар Громадської Ради веде та складає протокол.

20.  Громадська Рада може ухвалювати рішення також шляхом електронних консультацій між членами Громадської Ради. Ініціювати таку форму ухвалення рішень можуть Голова та секретар Громадської Ради.

21. Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій передбачає:

1)    Розсилання головою/секретарем Громадської Ради кожному членові Громадської Ради проекту рішення з використанням електронної пошти.

2) Встановлення терміну для надсилання членами Громадської Ради власних зауважень та пропозицій до проекту рішення.

3) Узагальнення пропозицій та зауважень.

4) Підготовку до розсилання Головою Громадської Ради кожному членові Громадської Ради остаточного варіанту рішення.

5) Голосування членів Громадської Ради щодо остаточного варіанту проекту рішення шляхом висловлення своєї позиції через електронну пошту.

При застосуванні такої форми ухвалення рішення має бути опитаний кожний член Громадської Ради.

Рішення вважається прийнятим за умови голосування за нього не менше ніж половини складу Громадської ради. 

 

IV.                  Організація роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп Громадської Ради

 

1. Громадською Радою може бути ухвалено рішення про створення постійних комісій за напрямками роботи.

2.  У разі необхідності рішенням Громадської Ради можуть бути створені експертні групи, тимчасові комісії Громадської Ради. Зазвичай експертні групи та тимчасові комісії створюються для підготовки та проведення окремих заходів Громадської Ради.

Експертні групи, тимчасові комісії створюються на визначений період часу.

3. До складу комісій, експертних груп можуть входити члени Громадської Ради за власним бажанням. 

Окремим рішенням Громадської Ради до складу таких комісій, експертних груп можуть бути включені за їх згодою представники Державного агентства автомобільних доріг України, представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу.

4. Основною формою роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп є засідання, що проводяться за потреби.

5.  Засідання постійних та тимчасових комісій, експертних груп проводяться у відкритому режимі.

6.  Постійну та/або тимчасову комісію очолює Голова, який призначається рішенням Громадської Ради з числа членів Громадської Ради, які входять до складу цієї комісії.

 

V.                       Взаємовідносини Громадської Ради з Державним агентством автомобільних доріг України

 

1. Голова Громадської Ради може брати участь у засіданні колегії Державного агентства автомобільних доріг України.

2. Громадська Рада щороку готує та подає Державному агентстві автомобільних доріг України пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затверджені на засіданні Громадської Ради.

3. Громадська Рада може подати Державному агентству автомобільних доріг України пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю, не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені Громадської Ради подаються Головою Громадської Ради на підставі рішення Громадської Ради. 

4. Голова Громадської Ради в обов’язковому порядку інформує Державне агентство автомобільних доріг України про ухвалені Громадською Радою рішення. 

 

VI.                  Порядок ініціювання громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів

 

1. Громадська Рада може ініціювати та проводити в установленому порядку експертизу діяльності Державного агентства автомобільних доріг України, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів. 

2. Рішення про ініціювання громадської експертизи  діяльності Державного агентства автомобільних доріг України, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється Громадською Радою виключно на її засіданнях на основі пропозицій, внесених членами Громадської Ради. 

3. Для проведення громадської експертизи діяльності Державного агентства автомобільних доріг України, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів рішенням Громадської Ради утворюється тимчасова експертна група (комісія), до складу якої залучаються за бажанням члени Громадської Ради та представники інших інститутів громадянського суспільства.

4. Результати проведення громадської експертизи діяльності Державного агентства автомобільних доріг України, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням мають бути розглянуті на засідання Громадської Ради. 

 

VII. Порядок висвітлення діяльності Громадської Ради

 

1. На офіційному сайті Державного агентства автомобільних доріг України в обов’язковому порядку розміщується положення про Громадську Раду, регламент роботи Громадської Ради, плани роботи Громадської Ради, протоколи засідань Громадської Ради, рішення Громадської Ради, щорічний звіт про діяльність Громадської Ради, інформація про склад Громадської Ради, керівний склад Громадської Ради. В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей. 

2. Щорічний звіт про діяльність Громадської Ради перед його оприлюдненням затверджується Громадською Радою на її засіданні. 

3. Розміщення офіційної інформації про діяльність Громадської Ради на офіційному веб-сайті Державного агентства автомобільних доріг України здійснюється секретарем Громадської Ради за погодженням з Головою  Громадської Ради.

4. При  взаємодії із засобами масової інформації офіційний погляд Громадської Ради може висловлювати Голова Громадської Ради  або за його дорученням один із заступників.

5. У всіх інших випадках члени Громадської Ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позиції Громадської Ради.

6. Голова Громадської Ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні їм позиції Громадської Ради має послуговуватися виключно рішеннями Громадської Ради. В усіх інших випадках Голова Громадської Ради зазначає, що висловлює власну позицію, яка не обов’язково повинна відображати позицію Громадської Ради. 

 

VIIІ. Порядок ведення офіційного листування Громадської ради

 

1.                  Підставою для написання офіційного листа від Громадської ради при Укравтодорі має бути рішення засідання Громадської ради.

2.                  Офіційний лист Громадської ради має бути роздрукований на офіційному бланку Громадської ради при Державному агентстві автомобільних доріг України.

3.                  Підписувати лист має право Голова Громадської ради, його заступники та уповноважені Громадською радою члени Громадської ради.

4.                  Офіційний лист Громадської ради має мати вихідний реєстраційний номер та дату його написання.

5.                  Копії офіційних листів від Громадської ради зберігаються у Секретаря Громадської ради. Ознайомитися з копіями листів може кожен член Громадської ради при Укравтодорі та посадові особи Державного агентства автомобільних доріг України.

6.                  Листи до Громадської ради також реєструються та зберігаються у Секретаря Громадської ради при Укравтодорі. Ознайомитися з оригіналами листів може кожен член Громадської ради при Укравтодорі та посадові особи Державного агентства автомобільних доріг України.